Dining Directory

Japanese Cuisine
Shop Level Shop No. Tel
Azabu Sabo G G114-115 3974 5122
Beppu Ekimae G G142 2790 1689
Ca-Tu-Ya G G286-288 2351 1899
Genki Sushi G G226-227&230-233 2813 8568
Marugame Seimen G G285 2868 2665
Mou Mou Club G G131-136 2506 2883
Osaka Ohsho G G208-209 2796 4428
Ringer Hut G G234-237 8300 8112
Yomenya Goemon G G261-265 2960 0261